Ekstrakurikuler

Pramuka (Wajib)

English Club

Tahfidz

Tahsin

Takhasus Qur’an

Science Club

Robotik

Tari Daerah

Renang

Tapak Suci

Futsal

Panahan

Taekwondo